Informacje organizacyjne przedszkola

Opublikowano: 2022-08-04 21:33



1. Przedszkole jest placówką publiczną zarządzaną i finansowaną przez Miasto Bydgoszcz pod_nadzorem pedagogicznym Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

 

2. Placówka jest czynna w godzinach od 6:00 – 17:00, cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (jeden miesiąc), ustalonej z organem prowadzącym placówkę.

 

3. W placówce objęte są opieką dydaktyczną i wychowawczą dzieci od 3 do 6 roku życia, które przebywają w grupach zbliżonych wiekowo pod opieką dwóch nauczycieli (naprzemiennie) oraz pani pełniącej funkcję pomocy nauczyciela (w grupie maluchów) oraz pani woźnej oddziałowej (w każdej grupie wiekowej).

 

4. Dzieci przyprowadzamy w godzinach 6:00 – 8:30 i odbieramy w godzinach od 13:15 do 17:00. W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci korzystają z 3 posiłków:

 • 8:30 – 9:00 pierwsze śniadanie
 • 10:45 –11:15 drugie śniadanie
 • 12:45 – 13:15 obiad.

5. Opłata za przedszkole uiszczana przez rodziców składa się z opłaty za wyżywienie dziecka oraz z opłaty za rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu. Obecnie stawka żywieniowa wynosi 7,50 zł dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad), jednakże może ulec zmianie od 1 września. Opłata za rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu naliczana jest przy pomocy systemu informatycznego poprzez czytnik kart i wynosi 1 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin pobytu dziecka (w godz. 8:00 –13:00 pobyt jest bezpłatny). Każdy z Państwa będzie posiadał kartę do czytnika, za pomocą której wejdzie do przedszkola i w ten sposób zarejestruje obecność dziecka w przedszkolu, wychodząc natomiast odznaczy kartą wyjście dziecka z przedszkola.

 

Inne opłaty: Rada Rodziców (przybory plastyczne, higieniczne, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, prezenty i upominki z okazji różnych uroczystości itp.) – dotychczas 25 zł miesięcznie, pakiety edukacyjne – w zależności od wybranego przez nauczyciela pakietu (informacja na pierwszym zebraniu we wrześniu).

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

 • rodziców lub opiekunów prawnych
 • inną osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodziców na piśmie, gdyż tylko osoba pełnoletnia w świetle art. 11 Kodeksu Cywilnego posiada zdolność do czynności prawnych
 • osoby wymienione w punktach 1 – 2 muszą być trzeźwe
 • obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest wprowadzenie go do holu, rozebranie i oddanie pod opiekę pani dyżurującej
 • niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci na terenie przedszkola lub przed budynkiem placówki
 • personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go pracownikowi placówki do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną
 • rodzice lub opiekunowie prawni składają pisemne upoważnienia do odbioru dziecka przez inne osoby
 • rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola
 • rodzice zobowiązani są do powiadomienia przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.