"Zadanie planowanie" - nabór dla uczniów/uczennic

Ogłaszamy nabór dla uczniów/uczennic w ramach projektu „ZADANIE PLANOWANIE” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w załączniku.

Czytaj więcej!

Zadanie Planowanie

Projekt "ZADANIE PLANOWANIE" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy w 28 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 3093 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 66 nauczycieli w terminie do 31 lipca 2023 roku.

Czytaj więcej!