STATUT PRZEDSZKOLA NR 46

 

I. Informacje o przedszkolu

 

1. Zespół Szkół nr 34 - Przedszkolne nr 46.

 

2. Siedziba placówki mieści się w Bydgoszczy przy ul. Zacisze 16.

 

3. Organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

5. Przedszkole nr 46 posługuje się pieczątką podłużną o treści:

 

II. Cele i zadania przedszkola

 

1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie co najmniej w zakresie podstawy programowej.

 

2. Celem przedszkola jest:

● objęcie opieką dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju

● wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi

● kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata

● współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

3. Do zadań przedszkola należy:

● kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności fizycznej

● budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną

● nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych

● integrowanie treści edukacyjnych

● wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy

● prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka

● współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, logopedą w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.

4. Zgodnie z "Ustawą o systemie oświaty" przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

III. Organy przedszkola

 

1. Organami Przedszkola nr 46 są:

● dyrektor

● Rada Pedagogiczna

● Rada Rodziców.

 

2. Szczegółowe kompetencje dyrektora:

● dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za warunki BHP w przedszkolu

● dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola poprzez wicedyrektora, reprezentuje placówkę na zewnątrz

● dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli

● dyrektor inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego

● opracowuje program rozwoju placówki

● dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli przedszkola w celu dokonywania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach

● dyrektor prowadzi hospitacje polegające w szczególności na obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw dzieci

● dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne

● realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji i zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną

● administruje zakładowym funduszem socjalnym w myśl bieżących zarządzeń ministerialnych i regulaminów wewnątrzszkolnych

● dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola

● dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami

● dyrektor występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola

● dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami

● dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola

 

3. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje zamieszczone w części I statutu dotyczącej szkoły i pracuje w oparciu o regulamin Rady Pedagogicznej ZS nr 34, stanowiącej załącznik nr 2 do statutu.

 

4. Rada Rrodziców posiada kompetencje zamieszczone w części II statutu dotyczącej szkoły i pracuje w oparciu o regulamin rady rodziców ZS nr 34, stanowiący załącznik nr 3 do statutu.

 

5. Organy przedszkola współpracując ze sobą:

● dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola

● zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą.

 

6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci:

● nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju

● przedszkole organizuje dni otwarte 1 raz na kwartał

● zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym

● rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale

● współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.

 

IV. Organizacja pracy przedszkola

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerwy ustalonej z organem prowadzącym.

 

2. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

 

3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy ZS nr 34 opracowany przez dyrektora ZS nr 34.

 

4. Arkusz organizacyjny ZS nr 34 zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

5. W arkuszu organizacyjnym placówki określa się w szczególności:

● czas pracy poszczególnych oddziałów

● liczbę pracowników przedszkola łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

● ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole

● terminy przerw w pracy przedszkola.

 

6. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

7. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do podstawy programowej i danej grupy wiekowej.

 

8. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 5 sal dziennego pobytu.

 

9. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 

10. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

 

11. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien przekraczać 10 godzin.

 

12. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 3 posiłków:
● I śniadanie
● II śniadanie
● obiad.

 

13. Koszty wyżywienia dzieci w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

14. Opłaty za wyżywienie kwitowane są na drukach K104, które są drukami ścisłego zarachowania.

 

15. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez intendenta, które umieszczone są w Kąciku Rodzica, jednak nie później niż do 15 każdego miesiąca.

 

16. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora i intendenta w porozumieniu z Radą Rodziców.

 

17. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.

 

18. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej przez dyrektora i intendenta.

 

19. Koszty wyżywienia personelu kuchni pokrywane są przez Urząd Gminy i wliczane są do dochodu pracownika.

 

20. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, który może być:

● wybrany z programów zatwierdzonych przez MEN

● zmodyfikowany z programu zatwierdzonego przez MEN

● opracowany przez członków Rady Pedagogicznej, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony do realizacji przez dyrektora.

 

21. Godzina zajęć w oddziałach przedszkolnych trwa 60 minut.

 

22. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć z gimnastyki korekcyjnej powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

● z dziećmi 3-4 letnimi – około 15 minut

● z dziećmi 5-6 letnimi – około 30 minut.

 

23. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

 

24. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

 

25. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 21 i nie może być niższa niż 15.

 

V. Pracownicy przedszkola

 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

4. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków.

 

5. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

 

6. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

 

7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem, logopedą, pielęgniarką oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

 

8. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

 

10. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, opiekuna stażu i Rady Pedagogicznej.

 

11. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.

 

12. W tym celu organizowane są zebrania z rodzicami ( prawnymi opiekunami) przynajmniej dwa razy w roku.

 

13. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

● każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek

● w grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki

● podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości psychoruchowych dzieci

● w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła

 

14. Szczegółowe obowiązki nauczyciela oraz pozostałych pracowników przedszkola zawarte są na piśmie, potwierdzone własnoręcznym podpisem i znajdują się w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

 

VI. Dzieci z przedszkola

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.

 

2. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko, które nie ukończyło 10 lat.

 

3. Wszczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "Karta zgłoszenia dziecka".

 

5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.

 

6. Powołana komisja kwalifikacyjna składa się:

● z przedstawicieli Rady Pedagogicznej

● z przedstawicieli rodziców

● z przedstawicieli placówek przedszkolnych najbliżej położonych.

 

7. Komisji kwalifikacyjnej przewodzi dyrektor ZS nr 34.

 

8. Komisja ustala kryteria przyjęć dzieci do przedszkola. W pierwszej kolejności przyjmowane są:

● dzieci sześcioletnie

● dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci

● dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji

● dzieci z rodzin zastępczych

● dzieci z rejonu osiedla, zamieszkałe najbliżej przedszkola

● dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do ZS nr 34.

 

9. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę:

● zaspakajania potrzeb dziecka

● aktywności

● indywidualizacji

● organizowania życia społecznego

● integracji.

 

10. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości dzieci. Zajęcia te organizowane są na wniosek rodziców.

 

11. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (np. j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna itp.):

● uczęszczanie na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców

● wpłaty na zajęcia dodatkowe rodzice uiszczają w dniach przyjmowania opłat za wyżywienie tj. do dnia 15 – go każdego miesiąca

● terminy zajęć dodatkowych oraz wysokość opłat podawane są do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu inauguracyjnym rok szkolny.

 

12. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej i rozporządzenie MEN.

 

13. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.

 

14. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

15. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego.

 

16. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora placówki jeżeli:

- zalega z opłatą za przedszkole

- nie uczęszcza do przedszkola ponad miesiąc (obecność nieusprawiedliwiona).

 

VII. Rodzice dzieci z przedszkola

 

1. Rodzice mają prawo codziennie zgłaszać uwagi i propozycje, ustne lub pisemne, w celu usprawnienia pracy przedszkola.

 

2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania rozkładu dnia przedszkola:

● przyprowadzania zdrowego dziecka w godzinach 5:30 – 8:30

● odbierania dziecka w godzinach 13:30 – 16:30.

 

3. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

 

4. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. Osobie takiej dziecko nie zostanie wydane.

 

5. Do obowiązków rodzica należy dbanie o estetyczny wygląd dziecka:

● czystość

● wygodne, niekrępujące ruchów ubranie.

 

6. W celu współdziałania z przedszkolem rodzic powinien:

● interesować się treścią pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola i jej oddziaływaniem na rozwój i zachowanie własnego dziecka

● zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów na ogólnej tablicy ogłoszeń i tablicach poszczególnych grup wiekowych

● brać czynny udział w zebraniach rodziców oraz w zajęciach otwartych i uroczystościach.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową miasta, która swoje wydatki pokrywa z budżetu miasta.

 

2. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł.

 

3. Gospodarowanie tymi źródłami określają odrębne przepisy.

 

4. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki i opiniuje Rada Rodziców.

 

5. Plan finansowy zatwierdza Zarząd Miasta.

 

6. Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonych w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec Zarządu Miasta.

 

7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

8. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.